360-degrees3d-ico3daddarrow-downarrow-rightarrowbarrowbasketcalendarcardscart-pluscartcatalogchatcheck-altcheckclosecompareedit-iconemailfacebook-circlefacebookfilterflag-cs_CZflag-en_USflag-pl_PLflag-sk_SKflash-onflashglobegoogle-circlegopayheart-outlineheartheureka-circlehomehouseinstagramlinkedinloadinglogo-apeklogo-oldmagnifieropineopackagepaymentspersonphoneplusquestion-mark-roundedquestion-mark-slimquestion-markquotesreceiptsearchselect-arrowsshipping-altshippingsocial-fbsocial-igsocial-insocial-twstar-circlestartrophytwitteruservivino

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu viatempia.sk od

Bubby Bubby s.r.o., so sídlom Dlouhá 322/8, 251 01, Říčany – Strašín, Česká republika, IČ: 06184405, IČ DPH: SK 4120229223  

Adresa pre doručovanie: Bubby Bubby s.r.o., Dlouhá 322/8, 251 01 Říčany – Strašín, Česká republika Telefónne číslo: +421 944 952 334, Kontaktný e-mail: [email protected]

1. Za aké chyby tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. To znamená, že tovar pri prevzatí hlavne:

– má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré popisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;

– je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

– vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

– tovar sa hodí na účel, ktorý uvádzame, alebo na ktorý sa zakúpený tovar obvykle používa;

– za nedostatok tovaru je tiež považovaná situácia, kedy vám dodáme iný tovar, ako aký bol medzi nami dohodnutý;

– zodpovedá kvalite, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy; a

– nemá právne nedostatky, tz. k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto nedostatky nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je vám zákonná záručná doba podľa článku 2 poskytovaná. Článok 2 sa vzťahuje iba na spotrebiteľov.

Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľov neposkytujeme žiadnu záruku za kvalitu.

Ak ste podnikateľom, práva za chybné plnenie zakladá iba nedostatok, ktorý mal tovar pri prechode nebezpečia škody na tovar, aj keď sa prejaví až neskôr. V prípade, že sa nedostatok vyskytne ako dôsledok porušenia niektorej z našich povinností, prislúchajú vám práva z chybného plnenia aj v takomto prípade.

Za chybu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar nezodpovedá vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkem 5 Všeobecných obchodných podmienok.

Ak ste spotrebiteľom a chyba tovaru sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

2. Aká je záručná doba?

Pri nepoužitom spotrebnom tovare predstavuje záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

Pokiaľ je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, prípadne je pri veci podliehajúcej rýchlej skaza uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dátumu.

Berte na vedomie, že v prípade, že vám bude tovar vymenený či opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takomto prípade predlžuje o čas, počas ktorej ste nemohli kvôli chybe tovar používať, tz. hlavne o čas, počas ktorého je tovar v oprave.

3. Aké práva z chybného plnenia máte?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, hlavne § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, tiež§ 2165 až 2174.

A. Ak ste spotrebiteľ alebo podnikateľ:

V prípade, že chyba tovaru existovala alebo sa má za to, že existovala už pri prevzatí tovaru, prislúchajú vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia.

Pokiaľ je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, prislúchajú vám tieto práva z chybného plnenia:

a) odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;

b) odstránenie chyby opravou veci;

c) primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo

d) odstúpenie od zmluvy.

V prípade podstatného porušenia zmluvy nás pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby informujte o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili. Upozorňujeme vás, že pokiaľ tak neučiníte, budú vám prislúchať iba tie práva, ktoré by vám prislúchali pri nepodstatnom porušení zmluvy. Uskutočnenú voľbu je možné meniť iba po dohode s nami.

Pokiaľ v primeranej lehote chybu tovaru neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť.

Pokiaľ je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:

a) odstránenie chyby; alebo

b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že chybu tovaru neodstránime včas alebo odstránenie chyby odmietneme, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Uskutočnenú voľbu je možné meniť iba po dohode s nami.

Berte na vedomie, že pokiaľ neuplatníte svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnení dodať vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu chybu (hlavne dodať chýbajúce dokumenty).

Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nie je možné požadovať v prípade, že nemôžete vec vrátiť v tom stave, v ako ste ju prevzali. To neplatí v prípade, že:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci;

b) ste použili vec ešte pred objavením chyby;

c) ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo zabudnutím; alebo

d) ste vec predali ešte pred objavením chyby, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len čiastočne, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výške, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

B. Iba ak ste spotrebiteľ:

Pokiaľ sa chyba spotrebného tovaru vyskytne v záručnej dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru, prislúchajú vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia:

a) právo na výmenu tovaru máte v prípade, že:

– tovar počas záručnej doby stratí niektorú z vlastností uvedených v článku 1 reklamačného poriadku a nie je to vzhľadom k povahe chyby neprimerané;

– je chyba neodstrániteľná;

– tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave; alebo

– sa na tovare vyskytne väčší počet chýb.

Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade, že by výmena tovaru bola neúmerná povahe vyskytnutej chyby. V takomto prípade máte právo na bezplatné odstránenie chyby.

Právo na výmenu tovaru vám neprislúcha ani v prípadoch, kedy je chybná iba časť (súčiastka) tovaru.

Požadovať výmenu tovaru nie je možné pri tovare predávanom za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať primeranú zľavu.

b) právo na výmenu chybnej súčiastky tovarú máte v prípade, že:

– je chybná iba časť (súčiastka) tovaru;

– je chyba neodstrániteľná;

– tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave; alebo

– sa na tovare vyskytne väčší počet chýb.

c) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny máte v prípade, že

– nezvolíte právo na odstúpenie od zmluvy, výmeny chybného tovaru alebo súčasti tovaru alebo opravu tovaru;

– nie sme schopní tovar alebo jeho súčasť vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába);

– nezjednáme nápravu v primeranej dobe, alebo v prípadoch, kedy by vám zjednanie nápravy pôsobilo značné ťažkosti; alebo

– vec má chybu, z ktorej sme zaviazaní, a ide o vec predávanú za nižšiu cenu.

d) právo na odstúpenie od zmluvy máte v prípade, že

– je chyba neodstrániteľná;

– tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave;

– sa na tovare vyskytne väčší počet chýb;

– nie sme schopní tovar vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo

– nie je možné vymeniť chybný tovar alebo súčasť tovaru za bezchybný

4. Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia vám neprislúchajú, pokiaľ:

– ste o chybe pred prevzatím veci vedeli;

– ste chybu sami spôsobili; alebo

– uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:

– opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;

– veci predávané za nižšiu cenu – iba vo vzťahu k chybe, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; alebo

– ak to vyplýva z povahy veci.

5. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa prijímame reklamácie:

– v ktorejkoľvek našej prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru;

– v našom sídle;

– v mieste podnikania.

Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť našu prevádzku.

Odporúčaný postup pri reklamácii:

– o reklamácii nás môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;

– pre najjednoduchšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť náš reklamačný protokol

– zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;

– reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;

– pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o kúpe tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Momentom uplatnenia reklamácie je moment, kedy nám bol oznámený výskyt chyby a uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby predanej veci.

O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku či služby potrebný k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť chybu.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.5.2017.